คาถาเต่าเรือน

คาถาเต่าเรือน หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง ตั้งมะโน ๓ จบ นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะ อะอุอะ คาถาพญาเต่าเรือน นะสังสิโม ภะวะวานาโถ สุสิโม พุทโธภะคะวา คาถาพญาเต่าเรือน (เต่ากัสโป) นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ สวด 9 – 12 จบ

Read more...

คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง ร.5

ตั้งนะโม ๓ จบ สยามะเทวานุภาเวนะ สยามะเทวะเตชะสา ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสภา สัตตุ จะปัททะวา อเนกา อันตะรายาปี วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุ เม

Read more...

คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช

ตั้งนะโม ๓ จบ พระสยามมินทะโร วะโร อะระหัง พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปุโย เทวา มนุษานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย ขอความอบอุ่นของครอบครัว ขอให้มีงานต่อเนื่อง ร่วมงานกับใครขอให้สำเร็จ ปิโยนาคะ สุปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอานุภาพอันสูงสุด ท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอมอินทรานาค ครุฑ และ คนธรรพ์ ปินังทริยัง นะมามิหัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงเกิดในเรือนร่างของข้าพเจ้าทุกส่วนแม้แต่ปลายเส้นผม ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (๓ จบ) อธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการ (หรืออาจว่าคาถาแบบเต็มรูปแบบดังนี้) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม…

Read more...

คาถาหลวงพ่อโสธร

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะอิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ คาถาหลวงพ่อโสธร ก่อนจะใช้ คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ต้องบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วจึงกล่าวคำบูชาเฉพาะ พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร สวด 3 จบ หรือ 9 จบ เป็นประจำ จะประสบแต่โชค มีลาภ มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต ความทุกข์โรคภัยหายไป

Read more...

พระคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

สะยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มะหิทธิกา เทยยะรัฏฐัง อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา สะยามะเทวานุภาเวนะ สะยามะเทวะเตชะสา ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

Read more...

พระคาถาบูชาพระแก้วมรกต

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา) คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

Read more...

บทสวดขอพรพระตรีมูรติ

สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้า นาย,นาง………………………. (บอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่) กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฎิบัติดี ผู้ปฎิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้ (…..ขอพร…..) เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า ฑีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ ภยันจะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ) วิธีการบูชา ธูปแดง 9 ดอก, เทียนแดง, ดอกกุหลาบแดง และ ผลไม้ ขอให้ท่านตั้งจิตเป็นกุศล และขอพรจากองค์พระตรีมูรติในเรื่องที่ดีงาม ถูกต้องตามทำนอง…

Read more...

คาถาอาราธนาพระสมเด็จ

โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง ใช้สวดภาวนา พระสมเด็จขึ้นคอ (ใช้บูชากับพระสมเด็จ ได้ทุกวัด)

Read more...

คาถาอาราธนาพระเครื่อง

ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม ให้ว่าคำอาราธนา ๓ ครั้ง คาถาอาราธนาพระเครื่อง คาถานี้ เมื่อท่านจะนำสร้อยพระหรือพระเครื่องติดตัวไปนอกบ้าน หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน หรือถอดสร้อยพระเก็บไว้ก่อนจะนำมาสวมอีกทีต้องกล่าวคำอาราธนาดังกล่าวนี้ เพื่อเชื่อเชิญให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ติดตามไปคุ้มครองภยันตรายให้กับตน

Read more...

คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง อารธนานัง รักษา สังฆัง อาราธนานัง รักษา ใช้สวดภาวนากับพระเครื่องก่อนออกจากบ้าน พระจะคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับตัวเอง

Read more...