คาถาป้องกันไฟ

พุทธัง กันตัง อัคคี นะปัจจะโย ธัมมัง กันตัง อัคคี นะปัจจะโย สังฆัง กันตัง อัคคี นะปัจจะโย อะเปหิ เปหิ ปัตติ ปัต สะวาหะ ให้ใช้พาย ที่พายเรือมาเสกคาถาป้องกันไฟ แล้วกลั้นใจเสียบไว้ บนขื่อบ้าน จะป้องกันมิให้ไฟไหม้บ้านได้ หรือว่าเหตุจำเป็นที่จะต้องไหม้ เราก็จะรู้ตัวและดับทัน

Read more...

คาถากันไฟและขโมย

ปัญจะมาเล ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพ ธิมตตะมัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา ใช้สวดภาวนากับทราย 7 จบด้วยกัน แล้วนำไปโปรยรอบบ้าน จะปลอดจากอัคคีภัยและขโมยโจร

Read more...