โองการเทพชุมนุม

สาธุ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระพุทธะคุณณัง พระธัมมะคุณณัง พระสังฆะคุณณัง พระศรีรัตนตรัย และสมณาจารย์ ครูอาจารย์ เดชะบรมโพธิสมภารมาอยู่ เหนือเกศเกล้าแห่งข้าพเจ้า ผู้จะตั้งนมัสการ เชิญพระพุทธองค์ ทรงพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม พระกัมมัฏฐาน พระธัมมามูล ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ จนทั้งพระไตรปิฎก กัณฑ์ไตร พระเตมียน์ใบ้ พระมหาชนก พระมโหสถ พระโพธิสัตย์ พระพุทธสิหิง พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ พระจตุโลกบาล พระโมกคัลลาณญาณ พระสารีบุตร พระพุทธกุ กุกสันโธ พระโกนาคุมะโน พระพุทธกัสสโป พุทโธ พระศรีสากะยะมุนีโคดม พระพุทธบรรทม พระนารอด ยอดพระตัณหัง อัฏฐะอรหันตัง พระสุวรรณสามปัณฑิตา พระแท่นศิลาอาสน์ พระมุนีนาถ พระศาสดา พระยาธรรมิกราช พระศรีอารินไมตรี พระฤาษีทั้งแปดหมื่นพระองค์ อันนั่งจมกรมภาวนาอยู่ในถ้ำพระคูหาสวรรค์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระไตรสรรณคมน์ พระบรรทม…

Read more...