คาถาฤทธิ์เดช

นะรา นะรา หิตังเทวัง นะราเทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง กะยะพุตัง ใช้สวดภาวนาเวลาที่ต้องเข้าไปในสถานที่มีอันตราย เพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ

Read more...