คาถาพระเจ้า 16 พระองค์

ตั้ง นะโม 3 จบ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์กุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดได้ภาวนา ได้อานิสงค์มาก ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงฯ

Read more...

คาถาพระเจ้า 40 พระองค์

ตั้งนะโม ๓ จบ มะนะมะอะ อะนะมะอุ อุนะมะนะ มะอะอะมะ มะอุอุมะ อุอะอะนะ นะอะอะนะ นะอะอุอะ อุนะนะอุ อุมะมะอุ จัตตาโรธัมมา อันว่าวุฒิธรรมทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วัณณะ สุขะ พละ จงเสด็จลงมาจำเริญยังตนแห่งผู้ข้า ตราบต่อเท่า เข้าสู่นีรพานก็ข้าเทอญ โอกาสะ โอกาสะ ผู้ข้าขออัญเชิญ อาราธนายังดวงมณี แก้วดวงวิเชียร แก้วดวงวิไชย ดวงพระพรหม และพระ นวโลกุตตรธรรมเจ้าทั้งหลาย มากเกินกว่าเม็ดหิน เม็ดทราย ในสี่มหาสมุทร ตันเตประเพณี แต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระปัจเจค พระพุทธเจ้า พระอรหันตาเจ้าทั้งสี่พระองค์ จงเสด็จลงมารักษาจิตใจ ธาตุขันธ์แห่งผู้ข้า ตราบต่อเท่าเข้าสู่นีรพารก็ข้าเทอญ. พระคาถานี้ภาวนาทุกค่ำเช้า วันคืนจะประสบความสุข ลาภยศทั้งปวง

Read more...

คาถาพระเจ้าเปิดโลก 2

อิติปิโส โลกะนาถัง พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เห็น ยะที่สุด คาถาพระเจ้าเปิดโลก คาถาบทนี้ ใช้ในการเป็นปฐมฤกษ์เริ่มงานต่าง ๆ เช่น จุดเทียนชัย เป็นต้น พระคาถาพระเจ้าเปิดโลก จะทำให้งานที่เป็นงานมงคลนั้น ๆ จะเป็นงานที่สมบูรณ์พูลผล ไม่มีเภทภัยมาราวี และยังจะได้เปิดรับแสงสว่าง ทำให้มีความรอบรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

Read more...

คาถาพระเจ้าเปิดโลก 1

พุทธัง บังเกิด เปิดโลก โลกะวิทู วิโสธายิ ธัมมังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิ สังฆังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิ พุทโมทะลุโปร่งฟ้า พุทโปร่งดิน โปร่งสายสิญจ์ โปร่งมหาสมุทรสาคร พุทธะโกษา ลังกาสิงหละภาษา พุทโธเปิดปล่อง ธัมโมเปิดช่อง สังโฆเปิดเปิด สําเร็จ สําเร็จ สําเร็จ คาถาพระเจ้าเปิดโลก เป็นของหลวงพ่อ อะระหันต์บาตรใหญ่ สระบุรี ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้านําคาถานี้มาภาวนา นั่งสมาธิ จะบังเกิดตาทิพย์ มีเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวเอง

Read more...