คาถาพระนารายณ์แผลงฤทธิ์

ตั้ง นะโม ๓ จบ โอมพระนารายณ์แผลงฤทธิ์ พระอาทิตย์แผงแสง พระจันทร์สำแดงรัศมี พระธรณี ไหวหวั่น สนั่นพระคงคา ไหลอยู่กลับกลอก พายุพัดเป็นหมอกอยู่กลอกก้องฟุ้งตลบ พระโภสบมีกำลังได้สี่แสนช้าง พระเพลิงย่อมสังหารด้วย อิทธิฤทธิ์อันปรากฏ โอมเพชรทรหดปรากฏแก่ตนกู พุทธัง อัตตะ ธัมมังอัตตะ สังฆังอัตตะ ทุสะนิมะ มะนิสะทุ มนต์นารายณ์แผลงฤทธิ์นี้ ใช้ในเวลาออกศึกสงคราม กันปืนผาหน้าไม้ หอกดาบหลาวแหลม เสกปากเป่าหรือเสกน้ำ อาหารให้กินก็ได้ ถ้าจะใช้สักตัวให้เสกน้ำมัน 7 วันอังคารป้องกันอันตรายสารพัด ยกครูวันอังคาร คาย 1 บาท ขัน 5 – 8 เทียนเล่ม บาท 1 คู่ ผ้าขาวรองขันครูแล

Read more...

คาถาพระนารายณ์เปิดโลก

โอม นะโม นารายณะ ฮะเรฮะราม กฤษณะ อิทธิฤทธะ นะมะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ จิตติ จิตตะ สะปะอิปิ อิทธิฤทโธ วิโสธายิ อิติอิตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ พึงชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาด นั่งสมาธิระลึกถึง พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอรหันต์ และ สิ่งที่ดีงาม บุญกุศล ที่ทำมาทั้งอดีตและปัจจุบัน แผ่เมตตาไปยังทวยเทพเทวา พระนารายณ์ ซึ่งเป็นเทพองค์หนึ่ง ในขณะที่สวดนั้น ให้ตั้งจิตแน่วแน่ อย่าคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้น มุ่งจิตอยู่ที่บทพระคาถา เท่านั้น บางท่านอาจจะประสพสิ่งที่ปรารถนาโดยไม่คาดฝันก็เป็นได้

Read more...