คาถาหัวใจพระฉิมพลี

บทสั้น นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี บทยาว (หัวใจพระฉิมพลีใหญ่) นะ ชา ลี ติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทา โหนตุ ปิยัง มะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สัพเพสะมาคะมา กาละโภชนา วิกาละโภชะนา อาคัจฉันติ ปิยัง มะมะ ฯ คาถาหัวใจพระฉิมพลี คาถานี้ ใช้เสกแป้งหรือน้ำมันลูบไล้ตามร่างกายหรือใบหน้า ทำให้คนเห็นคนรัก ใครเห็นใครชม มีเสน่ห์ มหานิยมคาถา หัวใจพระฉิมพะลี วิเศษนักแล หัวใจพระฉิมพลีใหญ่ สวด 3 จบทุกวันพระ ชีวิตจะหมดทุกข์หมดโศก มีทรัพย์มั่งคั่ง มีลาภ อยู่ดีมีสุข เป็นที่รักของคนทุกแห่งหน พระคาถานี้ถ้าจะออกไปหาลาภที่ไหนให้ภาวนาเถิดได้ลาภแล ให้หมั่นสวดทุกวันเกิดลาถสักการะอาหารการกินแล

Read more...

คาถาพระสีวลีเรียกลาภ (คาถาพระฉิมพลีเรียกลาภ)

ฉิมพลี จะ มะหาเถโร ฉิมพลี จะ มหาเถรัง ลาภลาภัง นิรันตโร ลาภสุโข นะ ชา ลี ติ ภาวนากี่จบก็ได้ตามใจชอบ

Read more...

คาถาพระฉิมพลี (สีวลี)

สิมพะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิ อหังวันทามิ สัพพะทา ฯ สิมพะลีจะมหาเถโร เทวตานะระปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตโมโหติ โสระโหปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง สะทาโสตถี ภวันตุ เม ฯ ราชปุตโต จะโยเถโร สิมพะลีอิติวัสสุโต ลาเภนะ อุตตะโม โหติ ยังยัง ชะนะปะทัง ยาติ นิคะเม ราชะธานิโย สัพพัตถะ ปูชิโต โหติ เถรัสสะปาเท วันทามิ เถรัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะลาโภ ภวันตุ เม ฯ สิมพะลีนันทะ สิมพะลีเถรัสสะ เอตถะตัง คุณณัง สัพพะธะนัง สุปัตติถิตัง สาริกธาตุ พุทธรูปัง อะหังวันทามิ สัพพะทา ฯ คาถาพระฉิมพลีนี้ ให้สวดบูชาพระเกิดลาภสักการะดีนักแลฯ

Read more...