คาถาอุดปืน

นะ บังดิน โม บังไฟ พุท บังลูก ธา มิให้ออก ยะ ปิดปาก กระบอก อะนุตตะรัง ฆะเฏสิ กิงการะณัง อะระหังปิตตัง วิกรึง คะเรมิฯ สวด 1 จบ เสกเป่าลมออกไป จะปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตราย อาวุธปืนผาหน้าไม้ของศัตรูจะด้านจะตันมิอาจทำร้ายเราได้เลย

Read more...

คาถาปืนด้าน

อุทธัง อัทโธ สะ ระ จิต ตังฯ สวด 5 จบ เพื่อให้ปืนของเขาด้านจนยิงไม่ออก หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากปืนผาหน้าไม้ทั้งปวง สวด 7 จบ เสกเป่าลมออกไปสะกดปืนผาหน้าไม้ และอาวุธทั้งหลายให้ใช้การไม่ได้ ไม่อาจทำอันตรายแก่เราได้

Read more...

คาถาคัดปืน

อุทธัง อัทโท สะระจิตตัง ฯ พระคาถาคัดปืน บทนี้ กันอาวุธปืนได้วิเศษนักแล

Read more...

คาถากันปืน

นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว ใช้สวดภาวนาตอนที่สถานการณ์คับขัน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน

Read more...