คาถานะหน้าทอง

กรรมวิธีท่อง คาถานะหน้าทอง พระคาถานะหน้าทองเมื่อถึงบทพระคาถาแต่ละตัวให้ทำตามแต่ละบทนั้น ท่องถึง ตัว นะ ก็ให้กำหนดจิตนึกเขียนที่กลางเศียร “พระลักษณ์หน้าทอง” เป็นอักขระตัว นะ ท่องถึงบท โม ก็เขียนอักขระตัว โม ลงบนหน้าผาก ท่องถึงบท พุท (ธ) ก็ให้เขียน พุท (ธ) ลงที่หูทั้งสองข้างๆ ละตัว ท่องถึงบท ธา ก็ให้เขียน ธา ลงที่ตาทั้งสองข้างๆ ละตัว ท่องถึงบท ยะ ก็ให้เขียน ยะ ลงที่ลิ้น กำหนดน้อมจิตอธิษฐานให้หน้าของเราเป็น “พระพักตร์พระลักษณ์หน้าทอง” เข้าหาเจ้านายเป็นเมตตาอย่างประเสริฐสุดสารพัดจะใช้เอาเถิด วิเศษยิ่งนักแล ใช้เสกหน้าทองก็ได้ ท่อง นะโม ๓ จบ นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ ขออัญเชิญพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เบื้องศรีษะของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง นะ กาโร สุวัณโณเจวะ นะ งามคือดังแสงทอง รัศมีสีส่องไปทั่วสากลกายา เป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลาย เดชะพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ โม กาโร โกนาคะมโน นะลาฐิเต ขออัญเชิญพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง โม กาโร มะณีโชตะกัง โม งามคือแสงแก้วมณีโชติ ส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผาก หญิงเห็นให้หลงไหล ชายเห็นให้หลงรัก เห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยม เดชะพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ พุท (ธ) กาโร กัสสะโป เทวกัณเณ ขออัญเชิญพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในโสตทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง พุท…

Read more...