คาถาบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนแล้วกล่าวว่า นะ มะ ระ อะ นะ เท วะ อะ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) จ.สมุทรสงคราม

Read more...

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิน

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาราธนาเชิญดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งนะโม ๓ จบ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ โอม นะโม มหาตากสิโน มหาพุทโธ ราชชะสีโห นะโม พุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง พุทธะอะระหัง พุทธังปะสิทธิเต (เม) ธัมมังประสิทธิเต (เม) สังฆังประสิทธิเต (เต) มหาเทวัง ประสิทธิเต (เม) ฮิเร ฮิเร คุรู คุรู หุลุ หุลู สวา หายะฯ

Read more...

คาถาบูชาแม่พระคงคา

โอม อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ ทุติยัมปิ อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ ตะติยัมปิ อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ

Read more...

คาถาบูชากรมหลวงชุมพร

(บทยาว) ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง อรหังพุทโธ พุทธมหาลาโภ มหาเทโว พุทโธโลกะนาถัง พุทธอรหังอะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ หุลุ หุลู สวาหายะ ภวันตุ เต (เม) (บทสั้น) ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ

Read more...

คาถาเต่าเรือน

คาถาเต่าเรือน หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง ตั้งมะโน ๓ จบ นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะ อะอุอะ คาถาพญาเต่าเรือน นะสังสิโม ภะวะวานาโถ สุสิโม พุทโธภะคะวา คาถาพญาเต่าเรือน (เต่ากัสโป) นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ สวด 9 – 12 จบ

Read more...

คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง ร.5

ตั้งนะโม ๓ จบ สยามะเทวานุภาเวนะ สยามะเทวะเตชะสา ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสภา สัตตุ จะปัททะวา อเนกา อันตะรายาปี วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุ เม

Read more...

คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช

ตั้งนะโม ๓ จบ พระสยามมินทะโร วะโร อะระหัง พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปุโย เทวา มนุษานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย ขอความอบอุ่นของครอบครัว ขอให้มีงานต่อเนื่อง ร่วมงานกับใครขอให้สำเร็จ ปิโยนาคะ สุปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอานุภาพอันสูงสุด ท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอมอินทรานาค ครุฑ และ คนธรรพ์ ปินังทริยัง นะมามิหัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงเกิดในเรือนร่างของข้าพเจ้าทุกส่วนแม้แต่ปลายเส้นผม ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (๓ จบ) อธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการ (หรืออาจว่าคาถาแบบเต็มรูปแบบดังนี้) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม…

Read more...

คาถาหลวงพ่อโสธร

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะอิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ คาถาหลวงพ่อโสธร ก่อนจะใช้ คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ต้องบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วจึงกล่าวคำบูชาเฉพาะ พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร สวด 3 จบ หรือ 9 จบ เป็นประจำ จะประสบแต่โชค มีลาภ มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต ความทุกข์โรคภัยหายไป

Read more...

พระคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

สะยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มะหิทธิกา เทยยะรัฏฐัง อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา สะยามะเทวานุภาเวนะ สะยามะเทวะเตชะสา ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

Read more...