คาถาแก้คุณไสย

ตั้งนะโม ๓ จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิจะสุคะโต โลกะนาโถ อะระหัง ปัตโต นะนิพพะนังสิวัง ระวังมะอะอุ สุขัง ปิยังมะมะฯ สวด 5 จบ เสกเป่าใส่น้ำดื่ม และรดประพรมตัวเพื่อ ปัดเป่าอุบาทว์ และสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ให้ออกจากตัวจากชีวิต สวด 1 จบ เป่าลมออกไปขอให้แคล้วคลาด รอดพ้นจากอาถรรพ์จัญไรและคุณไสยทั้งปวง

Read more...

คาถาแก้ผีเข้า

นะเคลื่อน โมคลาย พุทหาย ธาแก้ ยะสูญหายบัดนี้ ฯ ถ้าภาวนากลับ(ย้อนกลับ) จะขับไล่ผีออก

Read more...

คาถาแก้ฝ้นร้าย

ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ใช้ภาวนาตอนเช้าตรู่กับน้ำลูบหน้าเพื่อแก้ฝ้นร้าย จะทำให้ ฝันร้ายกลายเป็นดี

Read more...

คาถาแก้พิษ

อะสัง วิสุโล ปุสะพุภะ สะทะวิปิ ปะสะอุ มะ อะ อุ อาปามะจุปะ ทีมะสัง อังขุ นะโมพุทธายะ ใช้ภาวนาคาถานี้กับเครื่องสมุนไพร (ขิง พลู ไพลตำรวมกัน) แล้วทาบริเวณที่เป็นผื่นแดงโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้บรรเทาได้

Read more...

คาถาแก้อาคม

นะโมพุทธายะ นะรา นะระ รัตตัง ญานัง นะรา นะระ รัตตัง หิตัง นะรา นะระ รัตตังเขมัง วิปัสสิตัง นะมามิหัง ใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วนำมาดื่มและอาบ ถ้าหากรู้สึกว่าร่างกายจิดใจไม่เป็นปรกติ กระวนกระวายซึ่งอาจจะถูกของ

Read more...

คาถาขับผี

อิติปิโส ภะคะวา เวสสุวัณโณ นะโมพุทธายะ นะขับ โมไล่ พุทไป ธาจาก ยะสูญหายบัดนี้ พุทธังขับ ธัมมังขับ สังฆังขับ พุทธอิฏฐิ สะมุหะคะติ สะมุหะคะตา สะมุหะเสมา สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะโต ปถวี เตโช อาโป ธาตุ สวาหะ สวาหาย ฯ ให้ทำน้ำมนต์รดคนที่ถูกผีเข้า หรือถูกของ ก็จะหาย พระ วิเศษดีนักแล

Read more...

คาถาถอนของ (ของเข้าตัว)

ตั้งนะโม ๓ จบ สวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัยก่อน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) นะโมเม สุขคะโต นะโมเม โสปัตติ นะโมสุคะโต โหติ อะสัญญัตตา จะ สัมภะวา ปัจจุปันนา ปัญจะพุทธา เสติ นะโมสุคะโต จะ อะนาคะตา นะมามิหัง สัพเพ เทวา ยักขา เปตา ภูตา ปะริตา ปะโรคะตา อัคคะเน วา ชาเมตะยะมัง มะนุสสานัง สัพเพ โกทะวิทา วินาสสันติ ทะสา ตันจะ…

Read more...

คาถาถอนโบสถ์ ถอนเสมา ถอนศาล

สมุหะเนยยะ สมุหะคะติ สมุหะคะตา พัทธะเสมายัง เอวัง เอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาถอน ยะหลุด ลอยเลื่อน เคลื่อนด้วย นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ พุทธัง ปัจจกขามิ ธัมมัง ปัจจักขามิ สังฆัง ปัจจักขามิ เอกาเสติ ปะสิทธิ เม เอหิ คัจฉะมุมหิ เปหิ เปหิ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ คาถาถอนโบสถ์ ถอนเสมา ถอนศาล ถอนของ ทั้งหลายได้ทั้งปวง

Read more...

คาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ อิมัสมิงกาเย ปฐวีธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา สัญญาปรินามะนัง นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ อิมัสมิงกาเย เตโชธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา นะโมพุทธายะ อิมัสมึงกาเย วาโยธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา นะโมพุทธายะ ยะทาพุทโธนะ ควรปลุกเสกพระคาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน (พระคาถาทำน้ำมนต์แก้อาการบ้า) ให้ได้ 108 จบ และ ในวันต่อมา เมื่อมีเวลว่าง ก็ควรปลุกเสกอีก ปลุกเสกพระคาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน (พระคาถาทำน้ำมนต์แก้อาการบ้า) บ่อย ๆ ด้วยจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ เมื่อน้ำหมดก็เติมใหม่ได้ ไม่ช้าไม่นาน อาการบ้า สติฟั่นเฟือน จะค่อย ๆ หายไปแล

Read more...

คาถามหาประสานใหญ่

วะโรวะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ (ว่า ๓ จบ 7 จบ) คาถามหาประสานใหญ่ เป็นของ ครูพึ่งบุญ อายุ 100 ปี เมื่อจะประสานให้เอาใบตองปิดบนแผลเสียก่อน แล้วจึงว่าคาถาหลับตาเป่าลงไปในใบตอง เวลาว่าให้อึดใจ

Read more...