หัวใจคาถาชินบัญชร

ชะ จะ ตะ สะ สี สัง หะ โก ทะ กะ เก นิ กุ โส ปุ เถ เส เอ ชะ ระ ธะ ขะ อา ชิ วา อา วะ ชิ สะ อิ ตัง ฯ จากจารึกที่สถูปเจดีย์ สร้างถวายเจ้าเหนือหัวจุฬาลงกรณ์ จุลจอมเกล้าปัญจะมหาราชา (ร.5) เมื่อ รศ. 89 มีทั้งหมด 31 คำดังนี้

Read more...

บทสวดอิติปิโสเท่าอายุ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ สวดอิติปิโสเท่าอายุ แล้วสวดเพิ่มไปอีก 1 จบ เช่นอายุ 30 ให้สวด 31 จบ

Read more...

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข

ตั้งนะโม ๓ จบ อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวะ ขะมามิหัง พระเวทบทนี้ตามตำราให้ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือเมื่อตื่อนนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ปฏิบัติตนเช่นนี้ ตัวของผู้สวดและผู้บริกรรมตลอดจนคนภายในครอบครัว จักอยู่เย็นเป็นสุขดีนักแล

Read more...

คาถาหัวใจเศรษฐี

อุ อา กะ สะ อา กะ สะ อุ กะ สะ อุ อา สะ อุ อา กะ สวด 5 จบ ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้านทุกวัน บันดาลเงินทองโชคลาภ

Read more...

คาถาหัวใจพระฉิมพลี

บทสั้น นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี บทยาว (หัวใจพระฉิมพลีใหญ่) นะ ชา ลี ติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทา โหนตุ ปิยัง มะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สัพเพสะมาคะมา กาละโภชนา วิกาละโภชะนา อาคัจฉันติ ปิยัง มะมะ ฯ คาถาหัวใจพระฉิมพลี คาถานี้ ใช้เสกแป้งหรือน้ำมันลูบไล้ตามร่างกายหรือใบหน้า ทำให้คนเห็นคนรัก ใครเห็นใครชม มีเสน่ห์ มหานิยมคาถา หัวใจพระฉิมพะลี วิเศษนักแล หัวใจพระฉิมพลีใหญ่ สวด 3 จบทุกวันพระ ชีวิตจะหมดทุกข์หมดโศก มีทรัพย์มั่งคั่ง มีลาภ อยู่ดีมีสุข เป็นที่รักของคนทุกแห่งหน พระคาถานี้ถ้าจะออกไปหาลาภที่ไหนให้ภาวนาเถิดได้ลาภแล ให้หมั่นสวดทุกวันเกิดลาถสักการะอาหารการกินแล

Read more...

คาถาหัวใจปฏิสังขาโย

จิปิเสคิ พระคาถาหัวใจปฏิสังขาโยนี้ มีคุณค่าวิเศษมาก ท่านให้เสกข้าวกินเป็นประจำ สารพัด อยู่คงดีนักแล หรือจะเสกของอย่างอื่นกินก็ได้ เช่นเสกบรเพ็ดหรือขมิ้นกิน ใช้ในทางอยู่คงวิเศษนักทางเมตตามหานิยมก็ใช้ได้ พระคาถานี้ใช้ได้สารพัด ทุกประการแล

Read more...

คาถาเสี่ยงเลข

อิติ อรหัง พุทธนิมิตตัง อุปปันนัง โหติ ใช้เสี่ยงหาเลข ให้ตั้งจิตอธิษฐาน ภาวนากี่จบก็ได้ก่อนนอน

Read more...

คาถาเสี่ยงโชค

อุ เย อะ เยฯ สวด 9 จบ เสกเป่าลมออกไปมีโชคในการเสี่ยง ต่างๆ

Read more...

คาถาเสริมทรัพย์

ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมานะ พุทธัสสะ สะวาโหม. ใช้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นตอนเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น นอกนั้นว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้นจะบังเกิดโชคลาภมากมาย สวดไว้เป็นประจำ จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต หรือสวด 3, 5, 7, 9 จบ ก่อนนอน ตื่นนอน จบข้าวใส่บาตร หลวงพ่อปาน วัดบางโคนม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more...

คาถาสุริยปภา

กุเสโต มะมะ กุเสโต โตราโม มะมะ โตราโม คุยะหโม มะมะ คุยะหโม สุคติโม มะมะ สุคติโม ขอแสงพระอาทิตย์จงรักษาข้าพเจ้า ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า ขอข้าพเจ้าจงมีใจร่าเริงยินดีทุกเมื่อ ขอข้าพเจ้าจงมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีโชคดีในกาลทุกเมื่อไม่ว่าจะไปสถานที่ใดๆ

Read more...