โองการนารายณ์แสง (เสกน้ำอาบกิน)

โสธายะ โอมพระนารายณ์แผลงริทธิ์ พระอาทิตย์เปล่งแสง พระจันทร์สำแดงรัศมี พระธรณี สนั่นหวั่นไหว พระคงคาไหลอยู่กลับกลอก พระพายก็พัดหมอก อยู่ครอบคลุม ตลบพระเสภพ ก็มีกำลังได้ขี่แสนช้างสาร พระเพลิงย่อมสังหารผลาญด้วยอิทธิริทธิ์ อันปรากฏ โอมเพชชาติทรหด ปรากฏแก่ตัวกู พุทธังอนัตตา ธัมมังออนัตตา สังฆังอนัตตา ทุสะมะนิ นิสะมะทุ โสทายะ

พระคาถาเสกน้ำอาบกิน บางท่านเรียกว่า โองการนารายณ์แสง ผู้ใดที่จะเล่าเรียนพระคาถาให้เรียนจำทำเป็น ทำเวทย์มนต์คาถาได้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ติดขัด มีอานุภาพนักอยู่ยงคงกระพัน