คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา
สะหะวิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว
ทิสสาวินะติ อะเสสะโต