คาถาโภชะนะทานานุโมทะนา

อายุโท พะละโท ธีโร วัณณะโท ปะฏิภาณะโท
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี สุขัง โส อะธิคัจฉะติ อายุง
ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ

สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำ ขอความสุขสวัสดี ขอให้มีอายุมั่นขัวญยืน ปลอดโรคปลอดภัย ขอให้มั่งมีศรีสุขอย่างอดมสมบูรณ์สืบไป