คาถาเสกผ้าเช็ดหน้า

เสกอาคมบทนี้ใส่ผ้าเช็ดหน้า ไปพบใครจักรักให้ความเมตตา พุทธคุณ…เป็นเลิศทางเมตตาดีนัก คำบริกรรมปลุกเสกด้วยพระคาถาบทนี้
ชิวหามุทุรังวาจัง ชิวหาวันติ วิสิตตะวา สัทธังสุตตะวา ปุสุนทะรัง ปิยาเย วะปิยัง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เสกพระเวทนี้ให้ครบ 108 จบ
สุกตติมา สุภาจาโร สุสิละวา ปากะดต ยัสสะสิมา วะเจธิโร เกสะโรวา อะสัมภิโต
เสกพระเวทนี้ให้ครบ 108 จบ
ซึ่งท่านว่าพระคาถานี้มีความขลังและคงทน โดยเช็ดหน้าวันหนึ่งจะคงทนอยู่ได้นานถึง ๓ วัน ถ้าเช็ด ๓ วันจะอยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือน หากเช็ดหนึ่งเดือนจะอยู่ทนได้นานถึงหนึ่งปี หรือถ้าท่านใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเดิมนี้เช็ดหนึ่งปี จักอยู่ได้นานถึง ๓ ปี เชียวแล