คาถาเสกข้าวของกิน

นะโมพุทธายะ รูปะขันโธ
โมพุทธายะนะ เวทนาขันโธ
พุทธายะนะโม สัญญาณะขันโธ
ธายะนะโมพุท สังขาระขันโธ
ยะนะโมพุทธา วิญญาณะขันโธ
อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ
ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะ

คาถาเสกข้าวของกิน เสกคาถานี้ก่อนกินข้าว