คาถาเสกข้าวกิน

มรัตเสปะติ ทาเรนะตุง อังลามหาอังลา
อะสุจะสุ เสสุ อะสุ อะตินะโมอัต พุทธยัต โมแยก
ใครขืนปืนแตก อุด้วยนะดม พุทธายะพุทธ
ปิด โมปัด อิติสะกัด อุดทังอัดโท นะมะพะทะ พระ

คาถาเสกข้าวกิน ใช้เสกข้าวกิน อยู่ยงคงกระพัน กันศาสตราวุธทั้งปวง