คาถาเมตตามหานิยม 1

นะ เมตตา
โม กรุณา
พุท ธปราณี
ธา ยินดี
ยะ เอ็นดู
นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ

ใช้ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด หรือของอีกสำนักหนึ่งว่าสั้นๆ ดังนี้ “เมตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา”