คาถาเมตตาจิต

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส์มิง มานะสัมภาวะเย พุทโธละลวย ธัมโมหาย สังโฆสูญ นะจังงัง โมจังงัง พุทละลวย ธาละลวย ยะสูญหาย คลายจิต ฯ

พระคาถาบทนี้ ถ้าเจ้านายโกรธมาก ให้ภาวนาไปเถิดหายสิ้นแลฯ