คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

นาสังสีโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะฏิจฉามิ

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน – ฤๅษีลิงดำ)
ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ตั้งนะโม 3 จบ ให้สวดพระคาถา 9 จบ เช้าค่ำ