คาถาอาราธนากรรมฐาน

หันทะมะยัง กัมมัฏฐานานัง อาราธนานัง กะโรมะเส

คาถาอาราธนากรรมฐาน ใช้ก่อนที่เราจะฝึกอบรมจิตให้บริสุทธิ์ โดยทาง พระกรรมฐาน
พระคาถาอาราธนากรรมฐานเพื่อจะทำให้จิตสงบนิ่ง จิตว่างไม่มีกิเลส ไม่มีความวิตกหมกมุ่นในสิ่งอื่นใด
ก็จะสร้างนิมิตอันดีงาม ได้ตามแต่บุญบารมี เท่าที่จะบังเกิดเป็น จึงควรที่จะอาราธนาเสียก่อน