คาถาอยู่เย็นเป็นสุข

ตั้งนะโม ๓ จบ
อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวะ ขะมามิหัง

พระเวทบทนี้ตามตำราให้ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือเมื่อตื่อนนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ปฏิบัติตนเช่นนี้ ตัวของผู้สวดและผู้บริกรรมตลอดจนคนภายในครอบครัว จักอยู่เย็นเป็นสุขดีนักแล