คาถาหัวใจลิงลม (คงกระพันชาตรี)

ชะ หะ ปะ ตาฯ

สวด 7 จบ เพื่อให้หนังเหนียว รอดพ้นอาวุธ เขี้ยวงา และของมีคมทั้งปวง