คาถาหัวใจปาฏิโมกข์

จัตตุ ขัตตุ ปัญจัก ขัตตุ ฉักขัตตุ ปะระมังตุณหิ ภูเตนะ อุทธิสสะ ทาตัพพัง จัตตุกขัตตุ ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุง ปรมังตุณหิ ภูโต ฯ

สวด 5 จบ หรือ 7 จบ อธิษฐานขอความสำเร็จราบรื่น ขอให้รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง เป็นมหาอุดม