คาถาหลวงปู่มั่น

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

คาถาหลวงปู่มั่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระคาถาตอน
คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้ภาวนาป้องกันอันตรายทั้งปวง