คาถาหนุมานคลุกฝุ่น

โอมผงเถ้าธุลี คงกระพันชาตรี สะวาหะ คลุกคลีตีมะอะ

คาถาหนุมานคลุกฝุ่น นี้ให้เสกฝ่นทาตัวเถิด เกิดกำลังขึ้นเป็นควทน อยู่คงแก่สารพัดอาวุธ