คาถาสุริยปภา

กุเสโต มะมะ กุเสโต โตราโม มะมะ โตราโม
คุยะหโม มะมะ คุยะหโม สุคติโม มะมะ สุคติโม

ขอแสงพระอาทิตย์จงรักษาข้าพเจ้า ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า ขอข้าพเจ้าจงมีใจร่าเริงยินดีทุกเมื่อ ขอข้าพเจ้าจงมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีโชคดีในกาลทุกเมื่อไม่ว่าจะไปสถานที่ใดๆ