คาถาสกัดโจรผู้ร้าย

เจโรอัตนะรถา ยิควา ภูมิยัง
จักขุมัง ปรมานู ภัควโต อิทธิยา อัตตะโน
สิริเร มังสัง จักขะ อวสุสตุ
อวะสุสเต สริเว มังสัง โลหัตตัง

ใช้ท่องเพื่อให้ปลอดจากโจรผู้ร้าย