คาถาลงน้ำ

ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคกะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ
โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

โอมชำระ มหาชำระ
นัทธีสะคะระชำระประสิทธิเม

คาถาลงน้ำ เป็นคาถาที่ใช่ท่องภาวนาก่อนที่จะลงแม่น้ำลำคลองหรือทะเล ท่องคาถา ลงน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ และสิ่งที่มองไม่เห็น ที่อาจจะเป็นนอันตรายต่อเรา (เหมือนคาถายันทุน ต่างตรงวรรคสุดท้าย)