คาถาพระเจ้า 40 พระองค์

ตั้งนะโม ๓ จบ
มะนะมะอะ อะนะมะอุ อุนะมะนะ
มะอะอะมะ มะอุอุมะ อุอะอะนะ
นะอะอะนะ นะอะอุอะ อุนะนะอุ อุมะมะอุ

จัตตาโรธัมมา อันว่าวุฒิธรรมทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วัณณะ สุขะ พละ จงเสด็จลงมาจำเริญยังตนแห่งผู้ข้า ตราบต่อเท่า เข้าสู่นีรพานก็ข้าเทอญ โอกาสะ โอกาสะ ผู้ข้าขออัญเชิญ อาราธนายังดวงมณี แก้วดวงวิเชียร แก้วดวงวิไชย ดวงพระพรหม และพระ นวโลกุตตรธรรมเจ้าทั้งหลาย มากเกินกว่าเม็ดหิน เม็ดทราย ในสี่มหาสมุทร ตันเตประเพณี แต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระปัจเจค พระพุทธเจ้า พระอรหันตาเจ้าทั้งสี่พระองค์ จงเสด็จลงมารักษาจิตใจ ธาตุขันธ์แห่งผู้ข้า ตราบต่อเท่าเข้าสู่นีรพารก็ข้าเทอญ.

พระคาถานี้ภาวนาทุกค่ำเช้า วันคืนจะประสบความสุข ลาภยศทั้งปวง