คาถาพระเจ้า 16 พระองค์

ตั้ง นะโม 3 จบ
นะมะนะอะ นอกอนะกะ
กอออนออะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มะหิสุตัง
สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์กุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดได้ภาวนา ได้อานิสงค์มาก ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงฯ