คาถาพระภควัมบดี

ธัมมะจักกัง ปะทัง สุตวา พุชฌิตวา อัตตัง ปะทัง สันติเก อะระหา โลเก โลกานัง หิตาการะณา ภันเต ควัมปะตินามะติ สุโลเก สุปากะโต พรหมะปุตโต มหาเถโร อะระโห เชฏฐะโก มุนิ นัตถิเถโร สโม อินทะคันทัพพา อสุรา เทวา สักโก พรหมาภิปูชิโต นะโม พุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ นะโมธัมมัสสะ คะวัมปะติสสะ นะโมสังฆัสสะ คะวัมปะติสสะ สุกขา สุขะวะรัง ธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง วะรังฯ

พระคาถาพระภควัมบดี (พระกัจจายะนะ) นี้ ให้สวดคู่กันกับพระคาถาฉิมพลี ขอลาภสักการดีนักแล ทั้งกันภัยได้ด้วยฯ