คาถาพระพุทธเจ้า 10 พระองค์

ปะทุมุตตะโร จะปุระพายัง อาคะ เณยเย จะเรวะโต ทักขิเณ กัสสโป พุทโธ หรติเย จะ สุมังคะโล ปัจฉิเม พุทธะสีขี จะ พายัพเพ จะ เมธังกะโร อุตตะเร สากะยะมุนิ เจวะ อิสาเณ สะระณังกะโร ปะฐะวิยัง กุกกุสันโธ อากาเส จะทีปังกะโร เอเต ทะสะทิสา พุทธา ราชะธัมมัสสะ ปูชิตา นัตถิ โรคะ ภะยัง โสกัง เขมัง สัมปัตติ ทายะกัง ทุกขะโรคะภะยัง นัตถิ สัพพะสัตตุ วิธังเสนตุ เตสัญญาเณนะ สีเลนะ สัญญะเมนะ ทะเมนะ จะ เต ปี ตัง อนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ อะนาคะตัสสะ พุทธัสสะ เมตเตยยัสสะ ยะสัสสิโน มหาเทโว มหาเตโช สัพพโสตถี ภวันตุเม ฯ

คาถาพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ (คาถาพระพุทธเจ้า ๑0 ทิศ) นี้ จะป้องกันอันตรายได้ทั้ง ๑0 ทิศ ถ้าเราภาวนาหรือสวดสาธยายอยู่เป็นนิจ จะกำจัดเสนียดจัญไรหรือเภทภัยทั้งปวงแลฯ