คาถาพระนารายณ์แผลงฤทธิ์

ตั้ง นะโม ๓ จบ
โอมพระนารายณ์แผลงฤทธิ์ พระอาทิตย์แผงแสง พระจันทร์สำแดงรัศมี
พระธรณี ไหวหวั่น สนั่นพระคงคา ไหลอยู่กลับกลอก พายุพัดเป็นหมอกอยู่กลอกก้องฟุ้งตลบ
พระโภสบมีกำลังได้สี่แสนช้าง พระเพลิงย่อมสังหารด้วย อิทธิฤทธิ์อันปรากฏ
โอมเพชรทรหดปรากฏแก่ตนกู พุทธัง อัตตะ ธัมมังอัตตะ สังฆังอัตตะ ทุสะนิมะ มะนิสะทุ

มนต์นารายณ์แผลงฤทธิ์นี้ ใช้ในเวลาออกศึกสงคราม กันปืนผาหน้าไม้ หอกดาบหลาวแหลม
เสกปากเป่าหรือเสกน้ำ อาหารให้กินก็ได้ ถ้าจะใช้สักตัวให้เสกน้ำมัน 7 วันอังคารป้องกันอันตรายสารพัด
ยกครูวันอังคาร คาย 1 บาท ขัน 5 – 8 เทียนเล่ม บาท 1 คู่ ผ้าขาวรองขันครูแล