คาถาพระฉิมพลี (สีวลี)

สิมพะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิ อหังวันทามิ สัพพะทา ฯ
สิมพะลีจะมหาเถโร เทวตานะระปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตโมโหติ โสระโหปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง สะทาโสตถี ภวันตุ เม ฯ
ราชปุตโต จะโยเถโร สิมพะลีอิติวัสสุโต ลาเภนะ อุตตะโม โหติ ยังยัง ชะนะปะทัง ยาติ นิคะเม ราชะธานิโย สัพพัตถะ ปูชิโต โหติ เถรัสสะปาเท วันทามิ เถรัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะลาโภ ภวันตุ เม ฯ
สิมพะลีนันทะ สิมพะลีเถรัสสะ เอตถะตัง คุณณัง สัพพะธะนัง สุปัตติถิตัง สาริกธาตุ พุทธรูปัง อะหังวันทามิ สัพพะทา ฯ

คาถาพระฉิมพลีนี้ ให้สวดบูชาพระเกิดลาภสักการะดีนักแลฯ