คาถาพญายม

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ ป้องกันภัยภิบัติทั้งปวง

สวด 5 จบเป็นประจำ เพื่อให้ปลอดภัยรอดพ้นจากเภทภัยทั้งหลาย ใช้ช่วยคนที่อยู่ในภาวะใกล้ตายหรือป่วยหนักที่ยังไม่สิ้นอายุขัย