คาถาป้องกันไฟ

พุทธัง กันตัง อัคคี นะปัจจะโย
ธัมมัง กันตัง อัคคี นะปัจจะโย
สังฆัง กันตัง อัคคี นะปัจจะโย
อะเปหิ เปหิ ปัตติ ปัต สะวาหะ

ให้ใช้พาย ที่พายเรือมาเสกคาถาป้องกันไฟ แล้วกลั้นใจเสียบไว้ บนขื่อบ้าน จะป้องกันมิให้ไฟไหม้บ้านได้ หรือว่าเหตุจำเป็นที่จะต้องไหม้ เราก็จะรู้ตัวและดับทัน