คาถาป้องกันภัยพิบัติ

ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ
เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม

ใช้สวดภาวนาก่อนเดินทางหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดอันตราย จะช่วยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ