คาถาปลุกเสกสาลิกา

เอหิ สาลิ กะวันตานัง เมตตัมภุเส สิเน หะรัตถัง สาลิกะลาโภ
ภะวันตุเม เอหิ หญิงชาย ทั้งหลายจิตตั้ง หลงรัก กูด้วยนะจังงัง เอหิ จิตตัง ปิยังมะมะ

หากเราเลี้ยงสาลิกาอาคม จะเป็นปากก็ดี ลิ้นก็ดี ลิ้นก็ดีฟันก็ดี หรือตาก็ดี จงหมั่นปลุกเสก หมั่นเรียกด้วยคาถาปลุกเสกสาลิกา จะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นอีก