คาถาปลุกวัวธนู

พุทธังเป็นโต โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ ธัมมัง เป็นฤทธิ์ โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ สังโฆ เป็นวิญญาณ โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาปาติกะ

เวลาปล่อย
ภวัสสะตังนาทิง (108จบ)

เวลาเรียกวัวธนู
มาเถิดมามามิมา เอหิสวาหะ คัจฉะ อมุมหิ โอกาเสติ