คาถาปลุกพระ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทธโธ นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ จิเจรุนิ นะชาลีติ เอหิ เอหิ

ใช้ทุกวันก่อนแขวนพระ