คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช

ตั้งนะโม ๓ จบ
พระสยามมินทะโร วะโร อะระหัง พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ
ปุโย เทวา มนุษานัง
จงเป็นที่รักของมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย ขอความอบอุ่นของครอบครัว ขอให้มีงานต่อเนื่อง ร่วมงานกับใครขอให้สำเร็จ
ปิโยนาคะ สุปันนานัง
จงบังเกิดความรักที่มีอานุภาพอันสูงสุด ท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอมอินทรานาค ครุฑ และ คนธรรพ์
ปินังทริยัง นะมามิหัง
ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงเกิดในเรือนร่างของข้าพเจ้าทุกส่วนแม้แต่ปลายเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (๓ จบ)
อธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการ (หรืออาจว่าคาถาแบบเต็มรูปแบบดังนี้)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสยามมินโท วะโรอิติ
พุทธะสังมิ อิติอะระหัง สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง