คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวร

โอม นะโม มหาเรศะวะโก มหาเทโว
สักขะมันโต พุทโธ อะระหัง
พุทธังอิทธิ ธัมมังอิทธิ สังฆังอิทธิ
อิทธิฤทธิ อิทฤทธิ์ธัง มหาเทวัง ปะสิทธิเต (เม)
หุลุ หุลู สวาหายะ
พุทธะ พุทโธ สยามะเทโว พุทธะ
มหาลาโภ มหาบารมิโก นะโมพุทธายะ
มะอะอุ อุอะมะ นะมะพะทะ ยะธาพุทโมนะ
สะปะอิปิ อิติ อิติ ศิศิ โสโส
มหาพุทโธโลกัง พุทธะอะระหัง พุทธังปะสิทธิเม ฯ