คาถาบูชาราหู

ตั้งนะโม ๓ จบ
ยัส สา นุส สะ ระ เณ นา ปิ

สวดภาวนาทุกวัน 12 จบ แล้วขอพระรัตนตรัยว่า…ข้าพเจ้ามีเคราะห์ กิจการค้าการขาย ข้าพเจ้าขอคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง โปรดคุ้มครองให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยการเงิน การทอง การค้า การขาย การงาน ประการทั้งปวงเทอญฯ