คาถาบูชาพระแม่โพสพ

ตั้งนะโม ๓ จบ
โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตัง โหตุ (๓ จบ)