คาถาบูชาพระฤาษีกไลยโกฎิ

นะโมกะไลยโกฏิ มะหามุนิโน สุระตะปะ ฌานะธะรัสสะ สุจะริ ตะชะนานัง สัพพะสิทธิทายะกัสสะ มะนุสสาเทวานัง วะระคุณะธะระ มหามุนิโนติ ปาฏะกัสสะ
นะโมกะไลยโกฏิ มะหามุนิโน สุระตะปะ ฌานะธะรัสสะ สุจะริ ตะชะนานัง สัพพะสิทธิทายะกัสสะ มะนุสสาเทวานัง วะระคุณะธะระ มหามุนิโนติ ปาฏะกัสสะ
นะโมกะไลยโกฏิ มะหามุนิโน สุระตะปะ ฌานะธะรัสสะ สุจะริ ตะชะนานัง สัพพะสิทธิทายะกัสสะ มะนุสสาเทวานัง วะระคุณะธะระ มหามุนิโนติ ปาฏะกัสสะ
อะหังตัง วันทามิ ตุมเห โน กายะพะลัญจะ จิตตะพะลัญจะ สัพพะสิทธิญจะ เทถะ