คาถาตาทิพย์

นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง อาคัจฉายะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติ วัตตัพโพ อาคัจฉาหิฯ
สวด 5 จบ ขอนิมิตที่บันดาลโชคลาภแก่ตน อธิษฐานจิต ตั้งสมาธิขอเห็นชัดเจนในสิ่งที่ปรารถนา


พระคาถาตาทิพย์ (มองเห็นในที่อับที่มืดดีนัก)
ตั้งนะโม ๓ จบ
อุ เอ อะ เยฯ
นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติต วัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ฯ โอมเพี้ยง
นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติต วัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ฯ โอมเพี้ยง
นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติต วัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ฯ โอมเพี้ยง
นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติต วัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ฯ โอมเพี้ยง
นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติต วัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ฯ โอมเพี้ยง
สวด 5 จบ อันสิ่งใดให้คุณ อันสิ่งนั้นย่อมให้โทษเช่นกัน ฉันใดก็ฉันนั้นแล ฉะนั้นอย่าได้หมกมุ่นจนเสียผู้เสียคน