คาถากันอันตราย

พุทโธ พัทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ ธัมโม ธัมมัง นะกันตัง อะระหัง ธัมโม สังโฆ สังฆัง นะกันตัง อะระหัง สังโฆฯ
นะโมพุทโธ นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะฯ

สวด 5 จบ ก่อนออกจากบ้าน ขณะขับรถ หรือเมื่ออยู่ในเหตุอันตราย พระคาถาบทนี้มีคุณวิเศษทางปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดรอดพ้นจากอันตรายในทุกทิศทาง