คาถากวางเหลียวหลัง

อิตถีโยตะรุโณชาโต สะมาจิตตัง สะมาคะโม จิตตังสะมาคะมะ

พระคาถากวางเหลียวหลัง นี้ให้เดินตามหลังสตรีภาวนา เขาหันหน้ามาแล ชื่อกวางเหลียวหลังแล